Edukacja jest naturalnym procesem. Nie polega na słuchaniu, lecz na zdobywaniu doświadczenia.

M.Montessori

„Pozwól dziecku się wypowiedzieć – pozwól m się wyrazić”

C. Freinet

SZKOŁA PODSTAWOWA DANIEL

LEW SZKOŁY

Szkoła Podstawowa DANIEL to nowoczesna placówka, w której edukacja odbywa się z elementami systemu M. Montessori oraz według zasad pedagogiki Celestyna Freineta. Wprowadzanie elementów jego metodyki pomaga w wyeliminowaniu dominacji systemowego wychowania, eliminuje nadmierny formalizm i rygor, które często towarzyszą tradycyjnemu nauczaniu. Prowadzenie klas młodszych programem napisanym w systemie Montessori, budzi w dzieciach chęć poznania, uczenia się i rozwijania własnego talentu.

Stawiamy na rozwój indywidualny dziecka, pomagając mu wybrać własną ścieżkę zainteresowań. Dlatego w naszej szkole podstawowej mamy po jednym oddziale w każdym roczniku, a klasy nie liczą więcej niż 15 osób. To zapewnia najlepsze warunki do pracy, prowadzenia zajęć, warsztatów.

Punktem wyjściowym w pracy z uczniami jest ekspresja. Cały proces edukacyjny ucznia jest kompilacją zajęć pedagogicznych oraz dydaktycznych. W małych grupach indywidualizujemy z lekkością zadania, ćwiczenia. Mamy możliwość dostrzeżenia słabych punktów i niespiesznego wyćwiczenia potrzebnych umiejętności.

„Pozwól dziecku się wypowiedzieć – pozwól mu się wyrazić” – C.Freinet

Zapewniamy w naszej szkole:

 • opiekę wykwalifikowanej, pełnej pasji kadry pedagogicznej
 • nowoczesne, przestronne sale Montessori dla klas I-III
 • sale tematyczne, warsztatowe dla klas IV – VIII
 • wyjazdy na Zielone Szkoły
 • zajęcia WF o różnym rodzaju aktywności (fitness, taniec, basen)
 • konferencje młodzieżowe, dla rodziców
 • dostępność szkoły muzycznej w tym samym budynku
 • smaczne posiłki odpowiednio dobrane do diety ucznia
 • bezpieczeństwo i brak przemocy

Zajęcia w szkole:

 • Zajęcia edukacyjne są prowadzone na podstawie programu zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 • Pracujemy metodami Marii Montessori i C. Freineta.
 • Rozwijamy dziecięce umiejętności matematczne w oparciu o program „Dziecięcej matematyki” E.Gruszczyk- Kolczyńskiej.
 • Rozwijamy umiejętności grafomotoryczne poprzez metody praktyczne, pracujemy „Metodą Dobrego Startu” M.Bogdanowicz
 • Edukacja przyrodnicza opiera się na eksperymentowaniu i doświadczaniu przyrody
 • Język angielski jest prowadzony 5 godzin w tygodniu
 • Prowadzone są spotkania anglojęzyczne z gośćmi
 • Zajęcia sportowe (wf) odbywa się w formie 3 rodzajów zajęć sportowych, w tym basenu
 • Zajęcia muzyki prowadzone innowacyjną metodą Lidii Bajkowskiej
 • Zajęcia Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Gimnastyka korekcyjna, nauka prawidłowej postawy, elementy masażu
 • Diagnozy przesiewowe prowadzone przez logopedę, psychologa
 • Zajęcia terapeutyczne oparte na metodzie Porozumienia Bez Przemoc
  ***
  Prowadzimy zajęcia dodatkowe:
 • Amatorska Szkoła Szachowa,
 • koło historyczne Sensacje XX wieku,
 • English Club,
 • koło matematyczne,
 • polonistyczne.

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE

Dlaczego oceniamy kształtująco?

Jesteśmy przekonani, że uczniowie mogą czuć się odpowiedzialni za swoją naukę. Dzięki określonym przez nauczyciela celom i kryteriom sukcesu mogą samodzielnie planować naukę, a dzięki informacji zwrotnej mogą poznać swoje mocne strony oraz obszary do rozwoju. Aby to osiągnąć wprowadziliśmy w naszej szkole ocenianie kształtujące.
More

W naszej szkole wprowadziliśmy ocenianie kształtujące, bo wiemy jak ważne jest wspieranie młodego człowieka w uczeniu się. Właśnie wspieranie, a nie jedynie ocenianie czy realizowanie programu. 

W naszym rozumieniu, ocenianie kształtujące jest budowaniem w uczniu świadomości, czego ma się nauczyć i w jaki sposób – dzięki celom lekcji
i kryteriom sukcesu, które mówią jak ten cel osiągnąć. Cele i kryteria formułuje nauczyciel w taki sposób, aby były zrozumiałe dla ucznia.
Z czasem uczniowie uczą się formułować cele, a nawet je wyznaczać.
Widzimy, jak ocenianie kształtujące buduje świadomości ucznia o jego mocnych stronach. Informacja zwrotna przekazywana uczniowi, pokazuje mu, że jest w procesie uczenia się. Wskazanie uczniowi opanowanych już wiadomości i umiejętności, a także błędów i sposobu ich poprawy – zachęca do zrobienia następnego kroku i pokazuje kierunek rozwoju.
Cieszy nas, że ocenianie kształtujące budzi ciekawości i zachęca uczniów do poszukiwania odpowiedzi i rozważań. Nauczyciel stawia pytania, zaprasza uczniów do dialogu, do porównywania, szukania różnic i podobieństw. Nie krytykuje za błędy, które są ważnym elementem w procesie uczenia się.
Jesteśmy dumni z naszych uczniów, którzy dzięki ocenianiu kształtującemu, budują motywację wewnętrzną i biorą odpowiedzialność za naukę w swoje ręce, stając się autorami swojego procesu uczenia się.W naszej szkole pracujemy z celami i kryteriami sukcesu, dajemy uczniom czas na refleksję po zakończonej lekcji. Na zajęciach korzystamy z metodników. Pracujemy
z celami i kryteriami sukcesu. Przekazujemy uczniom informacje zwrotne dotyczące ich bieżącej pracy na zajęciach, rozwiązywanych zadań, odpowiedzi ustnych, pisanych testów czy prac domowych. Ocenę sumującą wyrażamy procentowo, aby uczeń miał pełniejszy obraz zdobytych wiadomości.
Dzięki temu ciągłemu przepływowi informacji między uczniem
i nauczycielem – nauczyciele mogą dobrze planować proces nauczania,
a uczniowie mogą brać aktywny udział w tym procesie.