REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w Chrześcijańskim Przedszkolu Daniel w Warszawie” nr RPMA.10.01.04-14-e154/20
dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

§ 1
Informacje o projekcie

 1. Projekt „Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w Chrześcijańskim Przedszkolu Daniel w Warszawie” nr RPMA.10.01.04-14-e154/20 realizowany jest przez Fundację „Edukacja z Wartościami” z siedzibą w Warszawie (02-797) przy ul. Nowoursynowskiej 154A, posługującą się numerem REGON: 147365147 oraz numerem NIP: 9512382185, prowadzącą Chrześcijańskie Przedszkole Daniel, ul. Nowoursynowska 154A, 02-797 Warszawa.
 2. Biuro projektu znajduje się w siedzibie Fundacji „Edukacja z Wartościami” przy ulicy Nowoursynowskiej 154A, w Warszawie (02-797) (tel. 795-007-202, adres strony www: www.daniel.edu.pl, e-mail: biuro@daniel.edu.pl)
 3. Projekt obejmuje swym zasięgiem miasto Warszawę oraz, w przypadku rozszerzenia rekrutacji, gminy ościenne należące do województwa mazowieckiego.
 4. Okres realizacji projektu: od 01.01.2021 r. do 31.07.2022 r.
 5. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa wymagania, zasady kwalifikacji i udziału w projekcie „Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w Chrześcijańskim Przedszkolu Daniel w Warszawie” (zwanym dalej: Projekt), który realizowany będzie w Chrześcijańskim Przedszkolu Daniel (zwanym dalej: Przedszkole), mieszczącym się przy ul. Nowoursynowskiej 154A, w Warszawie (02-797).
 2. Uczestnikami Projektu będzie 80 osób – dzieci, które w chwili przystąpienia do Projektu:
  a. są w wieku przedszkolnym tj. 3 do 6 lat (w szczególnych przypadkach dopuszcza się udział dzieci 2,5 rocznych, zgodnie z Ustawą prawo oświatowe) z uwzględnieniem:
  • 60 osób uczęszczających do Chrześcijańskiego Przedszkola Daniel,
  • 20 osób nowoprzyjętych do Chrześcijańskiego Przedszkola Daniel,
  b. zamieszkują w Warszawie lub, w przypadku rozszerzenia rekrutacji, na terenie gmin ościennych należących do województwa mazowieckiego.
 3. W okresie 01.08.2021 – 31.07.2022 r. odpłatność za pobyt dziecka przyjętego na nowoutworzone miejsca w Projekcie (20 miejsc) w Przedszkolu wynosi miesięcznie 434,00 zł.
 4. Koszt specjalistycznych zajęć dodatkowych współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
  § 3
  Warunki uczestnictwa w projekcie
 5. Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca łącznie poniższe warunki rekrutacyjne:
  a. jest w wieku przedszkolnym tj. 3 do 6 lat (w szczególnych przypadkach dopuszcza się udział dzieci 2,5 rocznych, zgodnie z Ustawą prawo oświatowe),
  b. mieszka w Warszawie lub, w przypadku rozszerzenia rekrutacji, na terenie gmin ościennych należących do województwa mazowieckiego.
 6. Uczestnik w dniu złożenia Karty zgłoszenia do Projektu musi spełniać wszystkie powyższe warunki rekrutacyjne.
 7. Realizator Projektu podczas rekrutacji przyjmuje kryteria premiujące (+1 pkt. za każdą sytuację):
  • uczestnik jest dzieckiem z niepełnosprawnością
  (Dokumenty potwierdzające – należy przedłożyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych albo opinię z poradni psychologicznopedagogicznej),
  • rodzic uczestnika jest osobą z niepełnosprawnością,
  (Dokumenty potwierdzające – należy przedstawić do wglądu Przedszkolu oryginał aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności rodzica, wydane przez odpowiedni organ),
  • rodzeństwo uczestnika uczęszcza do Chrześcijańskiego Przedszkola Daniel,
  • uczestnik pochodzi z rodziny wielodzietnej,
  • uczestnik jest wychowywany przez samotnego rodzica.
 8. Dostęp do udziału w projekcie jest równy dla dziewczynek i chłopców.
  § 4
  Rekrutacja i przystąpienie uczestnika do projektu
 9. Rekrutacja odbywa się według harmonogramu:
  a. Od 01.08.2021 r. – przyjmowanie zgłoszeń (karta zgłoszenia do Projektu, ankieta danych osobowych uczestnika).
  • Dokumenty dostępne są w biurze Chrześcijańskiego Przedszkola Daniel, ul. Nowoursynowska 154A, w Warszawie (02-797), biuro czynne w godzinach 8:00-16:00 lub do pobrania na stronie internetowej www.daniel.edu.pl
  • Dokumenty można składać w biurze Chrześcijańskiego Przedszkola Daniel lub wysłać podpisane pocztą tradycyjną,
  • Dla osób, które spełniają warunki premiujące, zgodnie z § 3 pkt. 3 należy dostarczyć lub przedstawić do wglądu w biurze Chrześcijańskiego Przedszkola Daniel potwierdzające dokumenty.
  b. Do 27.08.2021 r. – weryfikacja zgłoszeń i dostarczonych dokumentów, ponadto przekazanie rodzicom informacji o zakwalifikowaniu się lub nie uczestników do projektu. Informacje o wynikach rekrutacji w formie listy dzieci przyjętych do projektu i listy rezerwowej zostanie podana do informacji w wyznaczonym miejscu w przedszkolu. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zostaną poinformowane o zakwalifikowaniu telefonicznie lub mailowo i zobowiązane będą do złożenia (przed rozpoczęciem udziału we wsparciu) w biurze projektu pozostałych dokumentów:
  • Umowy na świadczenie usług wychowania przedszkolnego – dla nowych dzieci, aneks do umowy na realizację usług wychowania przedszkolengo w przypadku dzieci, które już uczęszczają do Chrześcijańskiego Przedszkola Daniel,
  • Oświadczeń uczestnika Projektu dot. przetwarzania danych osobowych.
  Niedostarczenie dokumentów wskazanych w pkt. 1 b skutkować będzie skreśleniem z listy i przyjęciem do projektu pierwszej w kolejności osoby z listy rezerwowej.
  c. Do 31.08.2021 przyjęcie uczestników do Projektu.
  d. Niezgłoszenie się dziecka do placówki w terminie 14 dni od daty poinformowania Rodzica/Opiekuna o zakwalifikowaniu dziecka do Projektu jest równoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy dzieci objętych Projektem. W takim przypadku na miejsce tego dziecka przyjmowane jest pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej.
  e. W przypadku niewyczerpania miejsc, rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły. Do projektu przyjmowane będą osoby spełniające kryteria uczestnictwa, które dostarczą wymagane dokumenty.
  f. Rodzicowi/Opiekunowi przysługuje prawo pisemnego odwołania się od decyzji do Dyrektora Przedszkola. Dyrektor Przedszkola rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od daty założenia pisma.
  § 5
  Zajęcia dodatkowe
 10. W ramach Projektu dla 20 nowoprzyjętych dzieci prowadzone będą zajęcia w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz zajęcia dodatkowe takie jak:
  a) indywidualne zajęcia logopedyczne (240 godzin lekcyjnych – 1 raz w tyg. po 30 min. dla 5 dzieci),
  b) indywidualne zajęcia Integracji Sensorycznej (480 godzin lekcyjnych – 2 razy w tyg. po 30 min. dla 5 dzieci),
  c) grupowe zajęcia z gimnastyki korekcyjnej (96 godzin lekcyjnych – 2 razy w tyg. po 30 min. dla 1 gr.),
  d) grupowe zajęcia ruchowe (96 godzin lekcyjnych – 2 razy w tyg. po 30 min. dla 1 gr.),
  e) grupowe zajęcia plastyczne (96 godzin lekcyjnych – 2 razy w tyg. po 30 min. dla 1 gr.),
  f) grupowe zajęcia Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne (48 godzin lekcyjnych – 1 raz w tyg. po 30 min. dla 1 gr.)
 11. W ramach Projektu dla 60 obecnie uczęszczających do Przedszkola dzieci prowadzone będą zajęcia dodatkowe takie jak:
  a) grupowe zajęcia Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne (144 godzin lekcyjnych – 1 raz w tyg. po 30 min. dla 3 gr.).
  § 6
  Postanowienia końcowe
 12. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, bądź wprowadzania dodatkowych postanowień. Regulamin z wprowadzonymi zmianami dostępny będzie w biurze Projektu oraz opublikowany na stronie internetowej Przedszkola.
 13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w tym przepisy kodeksu cywilnego.