Dokumenty, które składają Rodzice (Opiekunowie prawni)

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego (dla dzieci z „Zerówki” i dzieci z edukacji wczesnoszkolnej) w formie „nauki poza szkołą”.

2. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej z zaznaczeniem formy edukacji.

3. Oświadczenie Rodziców o zapewnienie dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej, która obowiązuje na danym etapie kształcenia.

4. Zobowiązanie Rodziców o przystąpienie w danym roku szkolnym dziecka do egzaminów klasyfikacyjnych.

5. Arkusz ocen i świadectwo szkolne, w przypadku gdy dziecko uczęszczało wcześniej do innej szkoły.

6. Dokumenty do pobrania
OŚWIADCZENIE: przedszkole szkoła
UMOWA: przedszkole szkoła
PODANIE: przedszkole szkoła
ANKIETA: przedszkole szkoła
ZOBOWIĄZANIE  przedszkole szkoła

7. Dyrektor udziela zezwolenia w drodze decyzji administracyjnej.

Obowiązek przygotowania dziecka do egzaminów klasyfikacyjnych spoczywa na Rodzicach.
Zobowiązani są dostosować przygotowania dziecka do wyznaczonego przez szkołę terminu egzaminów.