Chrześcijańskie Przedszkole Daniel w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 154 A ogłasza nabór do grupy przedszkolnej w związku z programem „Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w Chrześcijańskim Przedszkolu Daniel w Warszawie”
nr RPMA.10.01.04-14-e154/20 dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Warunki uczestnictwa w projekcie

Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca łącznie poniższe warunki rekrutacyjne:
a. jest w wieku przedszkolnym tj. 3 do 6 lat (w szczególnych przypadkach dopuszcza się
udział dzieci 2,5 rocznych, zgodnie z Ustawą prawo oświatowe),
b. mieszka w Warszawie lub, w przypadku rozszerzenia rekrutacji, na terenie gmin
ościennych należących do województwa mazowieckiego.

Uczestnik w dniu złożenia Karty zgłoszenia do Projektu musi spełniać wszystkie powyższe
warunki rekrutacyjne.

Realizator Projektu podczas rekrutacji przyjmuje kryteria premiujące (+1 pkt. za każdą
sytuację):
– uczestnik jest dzieckiem z niepełnosprawnością
(Dokumenty potwierdzające – należy przedłożyć orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych albo
opinię z poradni psychologicznopedagogicznej),
– rodzic uczestnika jest osobą z niepełnosprawnością,
(Dokumenty potwierdzające – należy przedstawić do wglądu Przedszkolu oryginał
aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności rodzica, wydane przez odpowiedni
organ),
– rodzeństwo uczestnika uczęszcza do Chrześcijańskiego Przedszkola Daniel,
– uczestnik pochodzi z rodziny wielodzietnej,
– uczestnik jest wychowywany przez samotnego rodzica.Dostęp do udziału w projekcie jest równy dla dziewczynek i chłopców.

Odpłatność za pobyt dziecka przyjętego na nowoutworzone miejsca w Projekcie w
Przedszkolu wynosi miesięcznie 434,00 zł.

Nabór prowadzony jest w sposób ciągły, do wyczerpania miejsc w Projekcie. Szczegółowe
zasady rekrutacji oraz wzory wymaganych dokumentów są dostępne w siedzibie placówki.
W przypadku pytań oraz chęci zgłoszenia się do projektu, zapraszamy do kontaktu
osobistego w siedzibie przedszkola, telefonicznego pod nr telefonu: 795007202 lub
elektronicznego na maila: biuro@daniel.edu.pl.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji.