Polityka prywatności w Centrum Edukacji Daniel (CED)

LINK do pełnej treści dokumentu „Polityka Bezpieczeństwa w Centrum Edukacji Daniel” (RODO)

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych pracowników

Zgodnie z postanowieniami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), Szkoła ma obowiązek przekazać wszystkim pracownikom informację dotyczącą zasad i celów przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do prawidłowego naszej jednostki. CED dokłada wszelkich starań, aby dane pracowników przetwarzane były w sposób bezpieczny i zgodny z wymogami prawa. W związku z powyższym informujemy, że CED w Warszawie przetwarza dane osobowe pracowników (w tym dane ich rodzin) w związku z realizacją procesu zatrudnienia, wymogami przepisów prawa oraz w celu zapewnienia pracownikom odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa poprzez system monitoringu wizyjnego. Administratorem danych osobowych uczniów jest CED, z siedzibą: ul. Nowoursynowska 154A, 02-797 Warszawa. Posiadają Państwo prawo dostępu do właściwych danych, ich poprawiania i aktualizacji, a przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do ich usunięcia. Jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w zakresie ochrony danych osobowych. Pełna treść informacji o celach i zakresach przetwarzania danych osobowych pracowników Szkoły, wraz z podstawami prawnymi, jest dostępna w Sekretariacie Szkoły.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczniów

Zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), Szkoła ma obowiązek przekazać rodzicom uczniów informację dotyczącą zasad i celów przetwarzania danych osobowych. Naszym celem jest zapewnienie Państwa o tym, że dane Państwa dzieci są przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z wymogami prawa. W związku z powyższym informujemy, że CED w Warszawie przetwarza dane osobowe uczniów (w tym dane osobowe ich rodziców lub opiekunów) zarówno w związku z realizacją przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), jak i na podstawie zgód na przetwarzanie danych osobowych, do celów związanych z promocją Szkoły. Administratorem danych osobowych uczniów jest CED w Warszawie, z siedzibą: ul. Nowoursynowska 154A, 02-797 Warszawa. Pełna treść informacji o celach i zakresach przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców lub opiekunów prawnych, o prawach osób, których dane dotyczą, w tym także o prawie do wniesienia skargi, jest zamieszczona na stronie internetowej CED oraz będzie rozpowszechniana wśród rodziców i opiekunów. Posiadają Państwo prawo dostępu do właściwych danych, ich sprostowania, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do ich usunięcia.

 

Monitoring obiektu szkolnego

Informujemy, że CED w Warszawie przetwarza wizerunki uczniów (w tym ich rodziców i opiekunów prawnych) do celów funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego realizowanego na podstawie przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i ich rodzicom oraz związanych z promocją CED, a także na podstawie zgód na przetwarzanie danych osobowych. Administratorem danych osobowych (wizerunków) przetwarzanych w powyższych celach jest CED w Warszawie z siedzibą: ul. Nowoursynowska 154A, 02-797 Warszawa. Za przetwarzanie wizerunków w powyższych zakresach odpowiedzialność ponosi CED. Jednocześnie pragniemy poinformować, że zgodnie zobowiązującym prawem, CED NIE PONOSI odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców danych osobowych, w tym również wizerunków uczniów lub innych rodziców (np.wykonywanie zdjęć, filmów na szkolnych uroczystościach, a następnie zamieszczanie ich w Internecie). Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie danych osobowych innej osoby (w tym ucznia) wymaga uzyskania zezwolenia osoby, której dane są rozpowszechniane lub zezwolenia rodzica / opiekuna prawnego ucznia. Namawiamy wszystkich do poszanowania wzajemnych praw.